English
Bulgarian
За нас2019-01-06T14:22:56+00:00

Мисия

- защита, опазване и възстановяване на черноморската екосистема, опазване на морските биологични ресурси и гарантиране на дългосрочната им експлоатация и ползи за поколенията днес и напред във времето;

- насърчаване на екологично устойчиви рибарство и аквакултури в Черноморския регион в дългосрочен план и насърчаване на устойчивото им управление;

- прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството и аквакултурите, за намаляване на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема;

- устойчиво развитие на риболовните общности по Българското Черноморие;

-насърчаването на морския риболов чрез щадящи морската среда риболовни уреди и средства и подпомагане на рибарите от дребно-мащабния риболов;

- популяризирането на морската храна като здравословен продукт.

ПРИНЦИПИ

Дейностите и работата на сдружението се основават на следните принципи на доброто управление:

- постигане на устойчивост на дейностите от гледна точка на екологичните, социалните и икономическите перспективи и потенциал;

- пoдкрепа на предпазлив и екосистемен подход в управлението на морските биологични ресурси;

- отчитане на дългосрочните перспективи;

- демократично управление и прозрачност – възможност на участие на всички заинтересованите страни в процеса на вземане на решенията и прилагането им;

- интеграция и съгласуваност между екологичните политики и всички други икономическите дейности в Черноморския регион.

Печат Friendly, PDF & Email